Integritetsskyddspolicy

Stockholms Vinsällskap (SVS) är en ideell förening som varit verksam sedan 1991. SVS syfte är att öka medlemmarnas kännedom och kunskap om vin. Föreningen arrangerar omkring tjugo provningar varje år. Provningarna har olika teman och leds av engagerade provningsledare. Dessa kan vara en medlem, sommelier eller representant från någon vinimportör eller vinproducent. Flera gånger varje höst och vår genomförs provningar av ett urval viner från de senaste månadernas nyheter på Systembolaget.

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter, alltså personlig information om dig. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt för oss att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta föreningen vid eventuella frågor.

Vad är personuppgifter och vad innebär behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person. Det kan exempelvis röra sig om namn, adress, fotografier, ljudinspelningar, IP-nummer och personnummer men även annan information som kan knytas till en levande person. Behandling av personuppgifter är allt personuppgifter används till, både aktivt och passivt. Det kan exempelvis röra sig om insamling, registrering, lagring och radering.

Vem är ansvarig för behandlingen av personuppgifter?

Stockholms Vinsällskap (802400-1078) med adress info@stockholmsvinsallskap.se, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Vad gör föreningen med personuppgifter?

Notera att flera ändamål kan vara tillämpliga på en behandling av personuppgifter, t.ex. bokföring och administration av medlemskap.

Administration av medlemskap
ÄndamålPersonuppgiftsbehandlingarKategorier av personuppgifter
Administrera medlemskapRegistrering av medlem.
Säkerställande av medlemsförmåner.
Hantering av medlems- och deltagaravgifter.
Administration kring deltagande vid särskilda föreningsrelaterade aktiviteter (t.ex. årsmöten).
Informationsutskick
Namn
Kontaktuppgifter
Senaste betalningstidpunkt för medlemskap
Din korrespondens (med anledning av medlemskapet och deltagande vid aktiviteter).
Laglig grund: Avtal. Insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska fullfölja föreningens förpliktelser mot dig som medlem.
Lagringsperiod: Uppgifterna lagras medan du är medlem och upp till ett år därefter. Gallring sker vid ett tillfälle per år. Därefter kan, beroende på aktivitet, deltagarlista arkiveras och andra uppgifter som förts till protokollet. Personuppgifter kan även bevaras längre med anledning av rättsliga förpliktelser, t.ex. för bokföringsändamål.
Uppgifterna delas med:
Leverantör som används för föreningens interna arbete såsom dokumentlagring, e-post m.m.
Leverantör hemsida: För drift och support av hemsida.
IT-leverantör: För drift och support av IT-system
Administration av deltagande vid aktiviteter
ÄndamålPersonuppgiftsbehandlingarKategorier av personuppgifter
Administration med anledning av deltagande vid aktiviteter, t.ex. provning.Kontroll av medlemskap.
Hantering av ev. deltagaravgift.
Administration kring deltagande vid aktiviteter.
Informationsutskick med anledning av aktivitet.
Namn
Kontaktuppgifter
Betalningsinformation
Din korrespondens (med anledning av medlemskapet och deltagande vid aktiviteter)
Bilder från aktiviteten
Laglig grund: Avtal. Insamlingen av dina personuppgifter krävs för att vi ska fullfölja föreningens förpliktelser mot dig som deltagare, talare eller delarrangör vid aktivitet.
Lagringsperiod: Uppgifterna lagras från anmälan tills aktiviteten är genomförd. Dock lagras det som längst två år från aktiviteten är genomförd. Därefter kan, beroende på aktivitet, deltagarlista arkiveras (innehållande namn och personnummer) och andra uppgifter som förts till protokollet. Personuppgifter kan även bevaras längre med anledning av rättsliga förpliktelser, t.ex. för bokföringsändamål.
Uppgifterna delas med:
Leverantör som används för föreningens interna arbete såsom dokumentlagring, e-post m.m.
Leverantör hemsida: För drift och support av hemsida.
IT-leverantör: För drift och support av IT-system
Enkäter mm
ÄndamålPersonuppgiftsbehandlingarKategorier av personuppgifter
Enkäter, sammanställning av statistik och uppföljning.Sammanställning av personuppgifterNamn
Kontaktuppgifter
Laglig grund: Intresseavvägning. Personuppgiftsbehandlingen syftar till att förbättra och utveckla föreningen och dess verksamhet samt tillhandahålla relevant statistik till medlemmar. Vårt intresse väger tyngre än det eventuella ringa integritetsintrång det innebär för dig.
Lagringsperiod: Uppgifterna lagras fram till sammanställning eller uppföljning är genomförd. Dock lagras det som längst två år från sammanställningen och uppföljningen är genomförd. Därefter lagras de i avidentifierad format.
Uppgifterna delas med:
Leverantör som används för föreningens interna arbete såsom dokumentlagring, e-post m.m.
Leverantör hemsida: För drift och support av hemsida.
IT-leverantör: För drift och support av IT-system
Lagkrav
ÄndamålPersonuppgiftsbehandlingarKategorier av personuppgifter
För att följa lagkravPersonuppgiftsbehandlingar som krävs för att uppfylla krav enligt författningar (lagar, förordningar m.m.), domstol eller myndighetsbeslut, t.ex. bokföringslagen.Namn
Kontaktuppgifter
Betalningsuppgifter
Din korrespondens
Eventuella andra nödvändiga uppgifter
Laglig grund: Rättslig förpliktelse
Lagringsperiod: Uppgifterna lagras utifrån rättsliga krav
Uppgifterna delas med:
Leverantör som används för föreningens interna arbete såsom dokumentlagring, e-post m.m.
IT-leverantör: För drift och support av IT-system
Enligt krav i författning

Föreningens websida

Om du besöker vår websida (www.stockholmsvinsallskap.se) kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

Dina rättigheter

Du har som registrerad hos oss flera rättigheter.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling och information om behandlingen. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Begäran om registerutdrag skickas till info@stockholmsvinsallskap.se.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.

• Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket.

• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas.

• Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen.

• Om personuppgifterna har behandlats olagligt.

• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Du har också rätt att dra in ett samtycke och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling.

Använd kontaktuppgifterna nedan för att komma i kontakt med föreningen för att utöva dina rättigheter.

Frågor eller synpunkter

Om du har frågor eller synpunkter kan du vända dig till info@stockholmsvinsallskap.se. Du kan även vid klagomål mot vår personuppgiftsbehandling kontakta Integritetsskyddsmyndigheten, som är ansvarig för att övervaka hanteringen av dina personuppgifter. Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm. imy@imy.se. 08-657 61 00.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan komma att göra ändringar i föreningens integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.